Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk – Op deze pagina houden we u op de hoogte van de bespreking van de begroting van de gemeente Noordwijk oftewel de algemene beschouwingen. Deze zijn gestart op dinsdag om 16.00 uur.

Klik hier om live mee te kijken.

NZLokaal: Huizen voor eigen inwoners en arbeidsmigranten

Noordwijk – ,,Liever huizen bouwen in de dorpen, dan in het buitengebied’’. Dat vindt NZLokaal. En als er gebouwd wordt, dan in eerste instantie goedkopere woningen voor de eigen inwoners. Fractievoorzitter Van der Vossen wil stoppen met de bouw van in totaal 600 Greenportwoningen in het buitengebied. ,,Noordwijk kan hiermee stoppen.’’ Wel moet de gemeente zorgen voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten ,,in keurige legale woonruimte bij de bedrijven waar ze werken en in flexibele woonvormen zoals de Trampoline.’’ Hiermee kan volgens Van der Vossen worden voorkomen,, dat er zes man of meer in eengezinswoningen komen. ,,Want die hebben we hard nodig voor onze eigen woningzoekenden.’’

NZLokaal: Roep om meer sociale initiatieven

Noordwijk – Het gemeentebestuur moet er voor zorgen, dat er meer ‘sociale netwerken’ worden opgezet. Hiervoor pleit NZLokaal-fractievoorzitter Van der Vossen. ,,Een sociaal netwerk helpt echt! Je kunt je buren leren kennen door met elkaar samen te werken aan de inrichting van je buurt. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in Noordwijkerhout aan de Parnassialaan. Hier denkt en werkt de buurt mee aan de renovatie van het groen, met ondersteuning van de gemeente.’’ Een soortgelijk initiatief is in De Zilk echter niet van de grond gekomen. Volgens Van der Vossen ‘door gebrek aan ambtelijke capaciteit’. NZLokaal vindt, dat hier meer werk van gemaakt moet worden.

NZLokaal: Goedkopere en duurzamere straatverlichting

Noordwijk – Het is mogelijk om de straatverlichting duurzamer en goedkoper te maken, zo vindt NZLokaal-fractievoorzitter Van der Vossen. Ze diende hiervoor dinsdagmiddag een voorstel in. ,,Vervang alle straatverlichting door ledverlichting.’’ Dit vermindert volgens haar de CO2-uitstoot. Het college van burgemeester en wethouders moet van haar partij binnen een half jaar uitrekenen, hoeveel elektriciteit en kosten bespaard kunnen worden met de ledverlichting.

PUUR: OZB-verhoging maakt gemeentebestuur ongeloofwaardig

Noordwijk – Een OZB, die in 2022 met maar liefst 34,9% omhoog gaat; dat doet de haren van PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser ‘te berge rijzen’. Het college van burgemeester en wethouders stelt deze stijging van de huizenbelasting voor, omdat een andere inkomstenbron wegvalt. Van de Rijksoverheid mag de precariobelasting (op kabels en leidingen) vanaf 2022 namelijk niet meer worden geheven. Maar PUUR is het er niet mee eens, dat de woningbezitter hiervan het haasje moet worden. Visser noemt het gemeentebestuur ‘ongeloofwaardig’: ,,Zo stellen zachte beloften van niet stijgende woonlasten niets voor!! De Noordwijker laat zich niet graag voor de gek houden.’’

VVD pleit voor lagere lasten

Noordwijk – Tijdens de raadsvergadering van dinsdagmiddag pleitte VVD-raadslid Bas Knapp voor cadeautjes voor de inwoners. Zo riep hij het college op, om de inwoners een vorm van lastenverlichting te geven. Dan gaat het om een eenmalige teruggave van 15 euro per huishouden op de afvalstoffenheffing. Dit kost de gemeente ruim 285.000 euro. Ook wil de VVD, dat de hondenbelasting afgeschaft wordt, net zoals in veel omliggende gemeenten al is gebeurd. Omdat dit de gemeente geld gaat kosten, pleit Knapp er voor om de hondenbelasting geleidelijk, dus in de loop van een aantal jaren, af te schaffen. Het college moet van de VVD met een voorstel hierover komen.

VVD: ‘Betere communicatie’

Noordwijk – Raadslid Bas Knapp (VVD) roept het college op om beter te communiceren. Die communicatie over bijvoorbeeld de voortgang van de woningbouw moet anders, zo stelt de VVD-er. ,,We roepen het college op om op een toegankelijke wijze te communiceren over de voortgang daarvan. Zorg voor heldere en gemakkelijk toegankelijke communicatie en informatie.’’ Dan gaat het niet alleen om omstandigheden, die tot vertraging van de woningbouw kunnen leiden. De VVD wil ook, dat per dorpskern duidelijk gemaakt wordt, wat de voortgang van de bouwwerkzaamheden is.

GroenLinks: ‘Minimaal energieneutraal bouwen’

Noordwijk – Als het aan GroenLinks ligt, worden alle nieuwe woonwijken minimaal energieneutraal gebouwd. Dat stelde fractievoorzitter Louis Koppel dinsdagmiddag voor aan de raadsleden. Hij noemt dit ‘positief bouwen, voor een betere toekomst’. Koppel: ,,Denk goed na bij nieuwe woonwijken; laat ze minimaal energieneutraal te laten bouwen. Maak gebruik van de nieuwste installatietechnieken, zonnepanelen op de daken en met geothermie als warmtebron, in  combinatie met een lokaal warmtenet.’’ Ook de infrastructuur moet worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen; langs de straten in de nieuwbouwwijken moeten voldoende laadpalen komen, aldus GroenLinks.

CDA: inwoners schoffelen voor beter groen

Noordwijk – De inwoners kunnen zelf ook aan de slag, als ze een betere kwaliteit van het gemeentelijk groen willen hebben. Deze suggestie doet het CDA. Fractievoorzitter De Mooij: ,,De gemeenschap kan helpen met het groen door het in handen nemen van adoptiegroen.’’ Inwoners kunnen op een stukje gemeentegrond dan naar eigen wens struiken, gras en bomen planten en onderhouden. Het gemeentebestuur moet dit mogelijk maken, zo vindt het CDA.

D66: Sociale kaart moet er komen

Noordwijk – Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66) is teleurgesteld in het college van burgemeester en wethouders. De digitale sociale kaart voor alle inwoners is namelijk niet in september verspreid via het blad ‘Leef’. Hierdoor blijft het voor veel mensen onduidelijk, op welke manier mensen in contact kunnen komen met zorgorganisaties en voorzieningen. Gutlich was niet blij: ,,Helaas is de digitale sociale kaart voor alle inwoners die hiermee samenhangt een te grote hobbel gebleken voor de wethouder. Dat stelt ons teleur.’’ Hij eist, dat die sociale kaart uiterlijk vóór 1 april 2021 wordt gepubliceerd: ,,De sociale kaart is zo essentieel voor de inwoners met al hun vragen in deze tijd.’’

D66: Roep om Cultuurraad

Noordwijk – Het wordt de hoogste tijd, dat Noordwijk haar eigen Cultuurraad krijgt. Dat vindt fractievoorzitter Dick Gutlich (D66). Hij stelde dinsdagmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering: ,,Als we naar alle initiatieven en activiteiten op cultureel gebied kijken, zou het dan niet voor de hand liggen om naast een Sportraad ook een Cultuurraad in het leven te roepen?’’ Een voorstel hierover wordt later besproken door de gemeenteraad.

Lijst Salman Noordwijk: Oproep voor spreekuur college

Noordwijk – Fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSN) roept het college van burgemeester en wethouders op om meer persoonlijk contact met de inwoners te hebben. Van Bockhove hoort hier klachten over, als hij door het dorp loopt of fietst. En hij roept het college op: ,,Zorg voor meer toegankelijkheid. We zijn bijna niet bereikbaar voor iemand die met een probleempje komt.’’ Zijn idee: ,,Laat het bestuur zorgen voor een tweewekelijks of maandelijks spreekuur, zodat we wat meer met mensen in contact kunnen treden.’’

Lijst Salman Noordwijk: ‘Herstel trimbaan’

Noordwijk – ,, Laat de oude trimbaan in functie terug komen.’’ Dit pleidooi hield fractievoorzitter Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) dinsdagmiddag tijdens de raadsvergadering. In deze coronatijd zijn steeds meer mensen bezig met wandelen, joggen en trainen. Van Bockhove ziet kansen, om de oude trimbaan hier voor te gebruiken. ,,Het weer in functie laten komen van die trimbaan kost heel weinig. De laatste jaren zijn veel sportleraren die mensen begeleiden in trimmen en bewegen. Die zouden daar prima terecht kunnen.’’

PvdA: Gemeente meet met twee maten bij handhaving open landschap

Noordwijk – Hoe betrouwbaar is de gemeente? Dat vraagt PvdA-fractievoorzitter Rommie van Dokkum zich af. Ze noemt de manier waarop de gemeente handhaaft, als voorbeeld. ,,We staan voor de opgave om zorgvuldig om te gaan met bollengrond en het open landschap. Sommige mensen hebben een illegaal paardenweitje, een ander een illegale stal of manege. De paardenweitjes worden hard aangepakt, op de plaats van de illegale stal en manege mag, als beloning, volop gebouwd worden. De gelijkwaardige behandeling is hier ver te zoeken.’’ Van Dokkum vindt dit niet uit te leggen. 

PvdA: ‘Bedrijven moeten betalen voor kuuroord-status’

Noordwijk – De gemeente Noordwijk timmert volop aan de weg, waar het gaat om haar ‘kuuroord-status’. Het wordt tijd, dat bedrijven meebetalen, zo vindt de PvdA. Fractievoorzitter Rommie van Dokkum stelde daarom dinsdagmiddag voor, dat de gemeente de OZB voor niet-woningen stapsgewijs verhoogt. ,,Wij zien niet, wat de gewone Noordwijker heeft aan de kuuroord-status. Het kuuroord en Noordwijk Marketing moeten gefinancierd worden door de ondernemers, die er van profiteren.’’ Ze besloot: ,,Deze OZB voor niet-woningen is erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Verhoog dit tarief, totdat het in lijn ligt met de OZB voor woningen.’’

DOEN! wil scheidingshotel

Noordwijk – Als het aan de fractie DOEN! ligt, komt er zo snel mogelijk een scheidingshotel. Fractievoorzitter Astrid Warmerdam nam het dinsdagmiddag op voor de zogeheten ‘spoedzoekers’: mensen die bijvoorbeeld in scheiding liggen en acuut op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen, waardoor ze niet meer met hun ex-partner in één woning hoeven te leven. Een ‘scheidingshotel’ zou hier een oplossing voor kunnen zijn. In de gemeente Teylingen bleek de realisatie van zo’n scheidingshotel financieel niet haalbaar. Warmerdam opperde: ,,Misschien is zo’n scheidingshotel mogelijk wanneer het Bollenstreek-breed wordt aangepakt.’’ Warmerdam steunt het, dat het college van burgemeester en wethouders hierin een voortrekkersrol wil spelen.

Bruisend Noordwijk: Handhaving met menselijke maat

Noordwijk – De gemeente moet handhaven, maar dan wel via maatwerk en met de menselijke maat. Hiervoor pleit raadslid De Moor (Bruisend Noordwijk). Hij neemt de handhaving van de paardenweitjes als voorbeeld. ,,Na een jarenlang gedoogbeleid, vonden de gezamenlijk wethouders in de Bollensteek de tijd rijp om paal en perk te stellen aan dit strijdig gebruik. Daarmee hopen zij te bereiken, dat de ontruimde percelen en perceeltjes weer in gebruik genomen zouden kunnen worden als bollengrond.’’ ,,Maar de wijze waarop deze acties plaats vinden, heeft zich ontpopt als vrij hardvochtig en weinig oog voor bijzondere en persoonlijke omstandigheden van de overtreder. Het is nu “van dik hout zaagt men planken”. De Moor pleit er voor, dat het college haar eigen uitgangspunten in de gaten houdt, dat er in de Bollenstreek ,,niet alleen maar bollenvelden, maar “meer variatie met plaats voor weiden met blaarkoppen4 en paarden, kruidenvelden, wandelpaden en natuur” te hebben. ,,Schort de handhaving van de ODWH op’’, zo pleit De Moor samen met de PvdA.

Bruisend Noordwijk:‘Gebruik overschot voor investeren in sociale huurwoningen’

Noordwijk – De gemeente moet het overschot in de begroting gebruiken om te investeren in sociale huurwoningen. Hiervoor pleit raadslid De Moor (Bruisend Noordwijk). Hij liet dinsdagavond weten: ,,Er zijn wel forse investeringen in de status van Kuuroord, maar niet in extra inspanningen om de achterstand in sociale huurwoningen in te lopen. We willen een extra donatie aan de bestemmingsreserve sociale huurwoningen ter grootte van het berekende begrotingsoverschot.’’ Het zou hierbij gaan om een bedrag van 329.120 euro.

7 REACTIES

  1. Ze denken zeker dat er domme mensen in Noordwijk wonen .dus niet dat zullen jullie wel merken met de verkiezingen .Weet je wat een led verlichting kost als het vervangen moet worden dus niet alleen een lampje vernieuwen van 1€ nee de hele armatuur van zo’n lantaarn paal dat loopt in de 100 € en dan komen ze dat doen uit Alkmaar en die let gaat nog wel eens stuk dus praat niet over goed koop of co 2 want ze moeten ook gemaakt worden.Noordwijkerhouters zij van nature vriendelijker dan Noordwijkers kijk alleen maar naar het verenigingsleven iedereen zegt je gedag bekend of onbekend hier kijken ze andere kant op .Sociaal kan je wel vergeten.De verkiezingen komen er aan maken ze allemaal weer mooie belofte. Geen worden maar daden .Huizen voor iedereen gr Piet

  2. lekker hap 15 € als het om parkeerplaatsen kopen gaat dan maakt het niet uit wat het kost . Als je nu elke maand 15€ Terug stort dan is het nog wat .Wat een lachertje.Denk je dat je daar bij de gewone mensen stemmen mee wind .Jullie kunnen beter 15% van de OZB af halen .Nee VVD dit is wel heel krenterig.

  3. lekker hap 15 € als het om parkeerplaatsen kopen gaat dan maakt het niet uit wat het kost . Als je nu elke maand 15€ Terug stort dan is het nog wat .Wat een lachertje.Denk je dat je daar bij de gewone mensen stemmen mee wind .Jullie kunnen beter 15% van de OZB af halen .Nee VVD dit is wel heel krenterig.

  4. CDA stukjes grond bij houden dat deden de mensen aan de zonnekant al jaren maar nee dat was niet goed en nu komen jullie met dit verhaal .Weten jullie wel waar je het over hebben met elkaar .Als wij gaan schoffelen kunnen de laatste mensen die bij de plantsoenen werken naar de ww .Als dit het belijd is .

  5. Al de partijen die hier wat schrijven weten jullie wel wat er speelt onder de mensen in Noordwijk die zitten niet te wachten op trimbaan let verlichting zelf schoffelen sociaal net werken persoonlijk contacten .Er moeten een keer spijkers met koppen geslagen worden en niet alles maar op de lange baan schuiven .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in