Lisse – Alhoewel de begroting van de gemeente Lisse voor 2023 sluitend is, hangen er nog donkere wolken boven het meerjarenperspectief tot 2026. “We moeten met elkaar het roer echt omgooien”, aldus wethouder Kees van der Zwet (financiën). “De structurele inkomsten en uitgaven moeten vanaf 2023 in balans komen en daar zijn forse ingrepen voor nodig. Het onlangs gesloten raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’ geeft mij vertrouwen om dit samen met de gemeenteraad voor elkaar te krijgen.”

De financiële onzekerheid is toegenomen vanwege verschillende crisissen, waaronder de coronapandemie en de vluchtelingenopvang. Hiervoor wordt een stevig beroep gedaan op de inzet van gemeenten. Niet concreet is welke vergoedingen er zijn en hoe die vergoedingen bij de gemeenten terecht komen. Onbekend is ook in welke mate het Rijk de gemeente compenseert voor de inflatie en algemene prijsstijgingen.

De financiële druk bij gemeenten is ook ontstaan door de decentralisaties van taken van het Rijk, waarbij niet altijd passende budgetten worden geleverd. Deze onzekerheden maken het des te belangrijker om de strategieën uit ‘Toekomstbestendig begroten’ te volgen. Zo moet de gemeente toewerken naar meer baten dan lasten en moet er een grotere buffer komen in de algemene reserve voor het opvangen van schommelingen in de rijksbijdrage. Dit najaar komt het college van B&W met scenario’s en een voorstel voor structurele ombuigingen.

In deze nieuwe begroting staan nog geen wensen vanuit het raadsakkoord voor de komende jaren, omdat bij het opstellen van de begroting het raadsakkoord nog niet beschikbaar was. Er komt daarom in oktober een begrotingswijziging waarin de focus op de plannen die de gemeente in 2023 oppakt staat, met een financiële uitwerking. Daarnaast komt er een tweede begrotingswijziging met daarin verwerkt de aanpassingen om te komen tot ook een structureel sluitende begroting.

De gemeenteraad vergadert op 1 november in met gezamenlijke commissies MenF en RenI over de begroting. In de gemeenteraadsvergadering van 10 november ligt de begroting voor om te worden vastgesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in