Bewoners polder voelen zich verraden door BBH

Hillegom – Bewoners van de Oosteinderlaan en -polder richten hun pijlen op de BBH. Zij vinden de partij onbetrouwbaar in haar beleid rond de Duinpolderweg.

Volgens de bewoners wees de grootste Hillegomse partij in haar voorlaatste verkiezingsprogramma de Duinpolderweg nog af, maar kwam onder aanvoering van wethouder de Jong (BBH) een nieuwe variant van de weg op tafel. Die werd door de meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. De voorgestelde variant gaat dwars door de polder. De bewoners van de Oosteinderlaan en -polder vinden de verandering van mening bij BBH onbegrijpelijk.

Uit protest hebben zij een spandoek opgehangen.

De reactie van Frank Evers, fractievoorzitter BBH:

Bij de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen (2014) is BBH over de Duinpolderweg volstrekt helder geweest.In onze verkiezingsfolder is dat toen ook verwoord.Er werd namelijk al vele jaren gesproken over een zogeheten Noordelijke Ontsluiting Greenport (Duinpolderweg) zonder dat nut en noodzaak daarvan onomstotelijk was aangetoond.Daar werd al wel jaren door de provincies onderzoek naar gedaan maar een uitkomst was er toen nog niet.  BBH heeft toen het standpunt ingenomen dat wij pas verder wilden praten over deze nieuwe verbindingsweg als onomstotelijk zou blijken dat er een noodzaak was om deze weg aan te leggen.Dus voor ons als BBH betekende dat simpelweg op dat moment geen Duinpolderweg en mocht er uit het toen lopende onderzoek al een noodzaak blijken dan mocht deze weg ook nog eens niet door het bos net buiten Hillegom komen. Nadien (2016) is uit het onderzoek naar nut en noodzaak van een Duinpolderweg gebleken dat er wel degelijk noodzaak was om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen.Net als vele andere partijen in de gemeenteraad van Hillegom heeft BBH toen haar verantwoordelijkheid genomen.Iedere inwoner van Hillegom kon namelijk zien dat het auto- en vrachtverkeer door ons centrum naar de N207 bleef toenemen.Er moeten dus maatregelen genomen worden om al het verkeer beter te laten doorstromen en te spreiden over ons dorp.Vervolgens is gekeken welke van de voorlopige voorkeurstracés hier het best aan zou kunnen bijdragen. Vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) besloten de beide provincies dat dit naar hun mening het tracé dwars door bedrijventerrein Horst ten Daal moest zijn.BBH is toen de verkiezingen ingegaan met het standpunt dat dit tracé hoe dan ook van tafel moest en te gek voor woorden was.Dat is uiteindelijk door een zeer uitgebreid inspraakproces bij de provincies ook gelukt.Beide provincies hebben hun eerder genomen besluit herzien en gekozen voor de zogeheten Middenvariant nabij de Oosteinderlaan en deze na de N208 niet door te trekken naar de N206. Dat besluit ligt er nu nog steeds maar wordt door de provincie Noord-Holland mogelijk ter discussie gesteld.BBH betreurt dit ten zeerste en zal zich hier dan ook na de zomer tegen verzetten. Naar mijn mening is BBH dus al vele jaren helder geweest in haar standpunt over de Duinpolderweg en is niet ineens 180 graden om.Dit laatste blijkt ook wel uit de uitkomst van de laatste 2 gemeenteraadsverkiezingen.Vele inwoners van Hillegom waarderen de inzet van BBH voor ons dorp.BBH vindt het jammer dat sommige bewoners van de Oosteinderlaan hier een andere mening over hebben.Dat is hun goed recht maar men moet zich wel baseren op de juiste feiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in