“Geen zonnevelden in de Oosteinderpolder”

Een watersnip in de Oosteinderpolder (foto Mario Penaat)

Hillegom – Vereniging Behoud de Polders Hillegom en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben met verbijstering kennisgenomen van het voornemen van het Hillegomse college om mogelijk zonnevelden aan te leggen in de Oosteinderpolder.

Dit voornemen staat volgens hen haaks op het beleid dat de gemeente tot nu heeft gevolgd. Volgens de geldende omgevingsvisie en het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij wil de gemeente juist de natuurwaarden van de polder behouden, de biodiversiteit versterken en de cultuurhistorische landschappelijke kwaliteiten in de Hollandse weides verbeteren. De aanleg van zonnevelden staat op gespannen voet met deze doelstellingen.

Voor Behoud de Polders en de Vogelwerkgroep zijn zonnevelden in de Oosteinderpolder onacceptabel. Jaarlijks maken circa 3.000 tot 4.000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder. Zonnevelden horen niet thuis in een gebied waar grote aantallen vogels neerstrijken om er te foerageren en even op rust te komen tijdens hun lange trektocht van stand- naar broedplaats. Bovendien leiden zonnevelden tot aantasting van het cultuurhistorisch waardevolle landschap, aldus Behoud de Polders en de Vogelwerkgroep.

Daarnaast stellen zij dat als Nederland slechts de helft van de vierkante meters dakoppervlakte van bedrijfsgebouwen en woningen van zonnepanelen voorziet, de doelen van het Klimaatakkoord worden gehaald. Het plaatsen van zonnepanelen op daken heeft overigens ook de voorkeur van B&W van Hillegom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in