Teylingen wil nog even geen zonnevelden en windturbines

foto PB

Teylingen – Een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen wil op dit moment geen zonnevelden en windturbines plaatsen in de gemeente. Dat bleek donderdag tijdens de vergadering van de raadscommissie DEB.

De dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland (Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek) hebben een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin de ambitie is opgenomen om in 2030 te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot en om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is in de RES 1.0 opgenomen dat er, naast energiebesparingen, maatregelen genomen moeten worden om het doel te behalen. Onderdeel daarvan is de mogelijke plaatsing van zonneweides met zonnepanelen en de plaatsing van windturbines. Hiervoor zijn zogenaamde zoekgebieden in de visie opgenomen waar deze eventueel geplaatst zouden kunnen worden. De fracties van CDA, VVD, Trilokaal en GLT in de Teylingse gemeenteraad vinden echter dat het volgens hen unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek met zijn open landschap voor de toekomst moet worden behouden en veiliggesteld. Daaraan zou onherstelbaar afbreuk worden gedaan door het plaatsen van windturbines en grote aantallen zonnepanelen in Teylingen. Dit zou zorgen voor horizonvervuiling en aantasting van de landschappelijke kwaliteit en de agrarische leefbaarheid. De vier fracties roepen het college van burgemeester en wethouders daarom in een motie op om meer zonnepanelen te plaatsen op daken van bedrijven en woningen. Ze willen nu geen uitvoering geven aan het uitwerken van een plan voor het inpassen van zonnevelden en windturbines in de gemeente Teylingen, maar de haalbaarheid, nuttigheid en noodzakelijkheid daarvan in 2025 opnieuw te overwegen. Met andere woorden: de vier fracties willen het maken van een keuze vier jaar uitstellen.
De opstelling van CDA, VVD, Trilokaal en GLT leidde echter tot kritiek van zowel wethouder Heleen Hooij (Trilokaal) als van de andere fracties in de raad. D66-raadslid Edith Alkemade wees erop dat alleen de plaatsing van zonnepanelen op daken niet voldoende energie oplevert, en ziet de nu ingediende motie als een noodstop. Frans Nederstigt (ChristenUnie) verweet de indieners van de motie het maken van een noodzakelijke keuze voor zich uit te schuiven. Don Verhoeff (GroenLinks) vroeg zich af of de vier fracties soms gezwicht waren voor de publieke opinie, die vaak moeite heeft met de plaatsing van zonneweides en windturbines. Zo waren er enkele tientallen bezwaren bij de gemeente binnengekomen tegen de eventuele plaatsing van windmolens en zonneweides in het Kagerplassen-gebied. “Besturen is keuzes maken”, liet Frans Nederstigt weten, “en daarbij moet je niet alleen naar het draagvlak kijken”. Volgens wethouder Hooij is nu stilzitten geen optie, en moet er doorgepakt worden. Zij kan zich dan ook niet vinden in het deel van de motie waarin wordt gepleit voor uitstel van het maken van een keuze. Wel liet zij weten dat het college geen zonneweides en windmolens wil bij bollenvelden en natuurgebieden, maar juist langs (rijks)wegen. Zij maakt zich daarnaast zorgen over het standpunt van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dat er geen windmolens in het Groene Hart moeten worden geplaatst. Dat vergroot immers de kans dat er meer windmolens in de Bollenstreek moeten komen.

Hoewel de motie op dit moment kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad zullen alle fracties zich intern nog gaan beraden. Op donderdag 3 juni zal de kwestie dan wederom aan de orde komen in de gemeenteraadsvergadering.

2 REACTIES

  1. Het kost meer energie om een windmolen te maken, dan een windmolen op termijn zelf oplevert. Windmolens en zonnepanelen leveren te weinig op en zijn allang achterhaald. Kernenergie is de enige duurzame oplossing.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in