Hillegom – Hillegom gaat volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering weer praten over het voorstel om 400 tot 500 flexwoningen op bollengrond te bouwen. Het college stelt voor om tijdelijke woningen voor 15 jaar aan de Pastoorslaan-Zuid neer te zetten voor starters, spoedzoekers en statushouders.
Lizzy Pesschier van de VVD ziet het plan niet zitten. Volgens haar is het handelsgrond, het dorp is te klein en kan er niet zomaar een grens over gegaan worden bij de bollengrond. De partij denkt dat er andere plekken zijn waar bijvoorbeeld lege bedrijfspanden staan die ook bekeken kunnen worden voor de bouw van flexwoningen.
Brancheorganisatie LTO is tegen het plan, maar heeft de deur wel op een kier staan; ze zijn in gesprek met de gemeente. Wethouder Anne de Jong van de gemeente Hillegom ziet geen andere mogelijkheid dan bouwen op de grond aan de Pastoorslaan-Zuid. Het afbreken van leegstaande gebouwen in Hillegom en daar flexwoningen bouwen is namelijk veel te prijzig en duurt te lang.
De wethouder wil een ontheffing van de provincie Zuid-Holland om op een gebied van 22 hectare te bouwen. In totaal is er drie hectare nodig, verspreid over die 22 hectare grond.
Volgens de wethouder gaat het college er vanuit dat er na 2030 op andere plekken binnen de bestaande bebouwde kom wel ruimte is om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen.

5 REACTIES

  • Niet bouwen maar niet om jouw reden.
   Bollengrond moet eerst goed gereinigd worden voordat je er huizen zou mogen bouwen. Giftige troep dat het is. Maar daar hoor je natuurlijk niks over.

 1. Was het niet beter geweest om de (meedenkende) burgers in het voortraject te betrekken (net zoals wat willen we als burger voor burgemeester) vraag ik mij af i.p.v. dit plan te presenteren. Zie ook artikel 100 woningen bouwen plan Henri Dunantplein. Eerst wordt gezegd 400 en nu weer 400 à 500 flexwoningen. Wat is nou werkelijk en met het oog op eerlijkheid, de belangrijkste doelgroep, onze kinderen en mensen met een smalle beurs incl. doorstromers. Waarom zijn er geen plannen voor transformatie van bestaande kantoren of bedrijfsgebouwen. Gemeenten zouden de kruimelregeling (levert minder weerstand op) moeten inzetten voor het versneld transformeren van kantoren, schoolgebouwen en kerken, in plaats van de bouw van flexwoningen. Nadeel is dat de kruimelregeling vaak stroperig gaat en flexwoningen versnelde procedures kent.
  Is de bouw in strijd met het bestemmingsplan voor die locatie, dat oorspronkelijk bedoeld was voor agrarisch gebruik. Worden de flexwoningen beschouwd als stedelijke ontwikkeling, ongeacht hun tijdelijke karakter, of? (zie rechterlijk besluit stop bouw flexwoningen Middelharnis).
  Bij flexwoningen is in ieder geval is minimaal 33 procent van de woningen bestemd voor statushouders. Voordeel is wel dat de ontwikkeltijd van flexwoningen korter is dan voor reguliere woningen. Verplaatsbare woningen worden in de regel geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. Daarna moet de eigenaar op zoek naar een nieuwe locatie en/of eigenaar. Omdat in die periode de investering niet kan worden terugverdiend, wil het Rijk initiatiefnemers tegemoet komen.
  Wat als zoals nu beweerd wordt, de te verwachten bevolkingskrimp niet gaat plaatsvinden. Nederland is 1 van de drie meest dichtbevolkte landen. Ja, kunt er een piek mee opvangen. Is er een maximaal aantal huurjaren aan verbonden en zo ja waar laat je de mensen dan? Huizen bouwen mag niet vanwege de stikstofproblematiek. Maar moet niet eerst de vraag worden beantwoord of je met tijdelijk bouwen wel woningnood helpt oplossen? Gemeenten en corporaties kunnen hun mensen en middelen immers maar voor één ding tegelijk inzetten. Een van de voorwaarden daarbij is: tijdelijk moet een aanvulling zijn op de permanent op te leveren wooncapaciteit. Die locatiestudie is best een worsteling, want hoe definieer je een stukje land dat geschikt is voor wonen, maar waar je beter niet een permanente woning kunt neerzetten?
  De nieuw financiële herplaatsingsgarantie biedt investeerders (doorgaans het meest een woningcorporatie, die ook over de huur gaan) meer zekerheid voor investering in flexwoningen, door de kans te vergroten dat een tweede en verder opvolgende locatie voor de woningen wordt gevonden. Naast een inspanningsverplichting voor de eigenaar van de flexwoningen voorziet de garantie ook in ondersteuning bij herplaatsing. Op de Rijksbegroting is voor de herplaatsingsgarantie 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft daarom de ambitie om tot en met 2024 37.500 flexwoningen te plaatsen op passende locaties. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwoonproject. Deze versnellingskamers worden in samenspraak met de provincies per gemeente of regio georganiseerd. De realisatie van flexwoningen is bovendien een van de antwoorden op de vraag hoe bestaande woonwijken op korte termijn kunnen inspelen op de nieuwe woonbehoeften. De Nederlandse woningmarkt bestaat grotendeels uit grondgebonden eengezinswoningen en kleine appartementen. Alternatieve woonvormen zijn zeldzaam, terwijl de woonbehoefte steeds meer divers wordt. Studenten, alleenstaanden, statushouders, samengestelde gezinnen, jongeren en arbeidsmigranten; veel groepen mensen zoeken snel toegankelijke en betaalbare huisvesting. Ook wordt het gemiddelde huishouden steeds kleiner en wonen Nederlanders gemiddeld steeds korter op dezelfde plek. Goed om erbij stil te staan maar weloverwogen beslissingen gaan nemen over de juiste locatie en of de infrastructuur (w.o. stroomvoorziening, veiligheid en meer verkeersbewegingen) van Hillegom dit wel aan kan. Welke plekken zijn er op de lange termijn beschikbaar om de flexwoningen te kunnen herplaatsen? Om snelheid te kunnen maken met woningbouw kan je ook kiezen voor 10 jaar, waarom 15 jaar? Alles hangt samen met korte en lange procedures. Flex klinkt heel leuk. Het versnellen van procedures ook. Maar de echte oplossing zit mijns inziens aan de voorkant door de snelheid van handelen en flexibiliteit van gemeenten in combinatie met het aanpassen van uitgebreide en stroperige procedures. Enerzijds kan snel afgeweken worden van het een maar weer niet van het ander, over wiens belang hebben we het dan als de nood hoog is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in