Privacy
Dit is de privacyverklaring van media-instelling Bollenstreek Omroep (BO), bollenstreekomroep.nl. Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door BO en de verwerkingen via onze website. BO respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat BO geen verantwoordelijkheid kan dragen voor het privacy beleid van andere sites, welk via een link op onze website bereikbaar zijn. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze website
U bent in de gelegenheid om reacties te plaatsen. Hiervoor gebruikt u alleen een zelf te kiezen displaynaam en actief e-mailadres. Deze laatste wordt niet inzichtelijk voor derden. De verstrekte gegevens, inclusief de gegevens van het betreffende IP-adres worden opgeslagen om reacties te beoordelen, verwijderen als ze niet voldoen aan onze huisregels en latere ongepaste reacties uit te sluiten. Zie nadere informatie op onze website voor het reglement waaraan reacties dienen te voldoen. Het gebruiken van webformulieren is mogelijk en leidt alleen tot opname in een mail die gestuurd wordt naar een functioneel e-mailadres. Toegang tot dit e-mailadres is alleen verstrekt aan medewerkers en vrijwilligers die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun specifieke taak waar uw bericht betrekking op heeft. U kunt het ontvangen van nieuwsberichten als relatie van BO te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door dit aan te geven op onze website of contact te zoeken met onze redactie.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BO voor het specifieke doel. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze organisatie. Denk hierbij aan de verwerking van de financiële administratie door een externe accountantskantoor. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u dit doen met de webformulieren op onze website of contact op te nemen met onze redactie.

Gebruik van onze app
Bollenstreek Omroep maakt gebruik van een app om haar diensten toegankelijk te maken op mobiele apparaten. Hieronder is te verstaan; Smartphones, Tablets, SmartTV’s en Laptop’s. Binnen deze app word doormiddel van cookies statistieken bijgehouden ter optimalisatie van BO’s diensten. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden.
Binnen de app biedt BO de gelegenheid aan om de redactie te tippen op gebeurtenissen in de regio. Hiervoor verzameld BO de verstrekte gegevens om deze tip’s te verwerken en voor eventuele vervolgvragen op de inzending. Deze verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden hierna verwijderd uit de systemen van BO.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u dit doen met de webformulieren op onze website of contact op te nemen met onze redactie.

Tip de redactie
U bent in de gelegenheid om de redactie te tippen op gebeurtenissen in de regio. Hiervoor gebruikt u alleen een naam, actief e-mailadres, onderwerp van de tip, aanvullend bericht en het uploaden van een foto. Deze gegevens worden niet inzichtelijk voor derden. De verstrekte gegevens bij het gebruiken van dit formulier is mogelijk en leidt alleen tot opname in een mail die gestuurd wordt naar een functioneel e-mailadres. Toegang tot dit e-mailadres is alleen verstrekt aan medewerkers en vrijwilligers die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun specifieke taak waar uw bericht betrekking op heeft. Het e-mailadres wordt opgeslagen voor eventuele vervolgvragen op uw tip. BO bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hierna worden uw gegevens verwijderd uit de systemen van BO.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • – Het recht op het wissen van uw gegevens (“recht op vergetelheid”): U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, mits u aan uw contractuele verplichtingen heeft voldaan. Let u er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

Bewaartermijn
BO bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
BO gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door verandering van beleid en wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.