Bo is ANBI geregistreerd. In het kader van deze registratie zijn wij verplicht de hierna volgende gegevens te publiceren.Naam stichting
Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep

RSIN nummer
8018.96.526

Bezoekadres
Schoolstraat 2, 2202 HJ NOORDWIJK

Postadres
Postbus 225, 2200 AE NOORDWIJK

Doelomschrijving

a. ter uitvoering van de taak van de publieke media-instelling, bedoeld in artikel 2.1 van de Mediawet 2008, op lokaal niveau een programma voor de algemene media-instelling te verzorgen, het verzorgen en het doen verspreiden van diverse media, waaronder in ieder geval radio- en televisieprogramma’s, die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout dan wel in belangrijke mate van betekenis kunnen zijn voor de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom;
b. door middel van diverse media, waaronder in ieder geval radio- en televisieprogramma’s, voorzien in de behoefte aan informatie, voorlichting en ontspanning op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied, zodanig dat de stichting geacht kan worden een instelling van algemeen nut te zijn;
c. in haar programmabeleid een zo groot mogelijke evenwichtigheid, veelzijdigheid en onpartijdigheid na te streven;
d. indien wenselijk, het onder behoud van eigen gezicht en verantwoording samenwerken met andere omroeporganisaties;
e. het inrichten, in stand houden, beheren en het regelen van het gebruik van organen, diensten en hulpmiddelen, die nodig zijn voor een goede verzorging van de programma’s en uitzendingen;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Missie en Doelstellingen

Missie
De missie van Bo is de lokale omroep een plaats in de samenleving van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk te geven die – meer dan alleen – recht doet aan de omschrijving: lokale publieke omroep. Alhoewel de wet het niet voorschrijft wil Bo het belangrijkste medium van haar uitzendgebied zijn, met een product dat professionele kwaliteit en continuïteit heeft.

Doelen per medium

De nieuwe Multimediawet eist dat de programmering van het media-aanbod (radio – website – kabelkrant – teletekst – televisie) voor 50% moet worden ingevuld met lokaal nieuws, informatie, cultuur, religie en educatie.

Radio
Het doel van radio maken is zoveel mogelijk luisteraars trekken. Dat wil Bo doen met:
– eigen programma’s (waarbij samenwerking wel mogelijk is)
– programmatische duidelijkheid gericht op doelgroep (horizontale programmering)

Kabelkrant / teletekst
De kabelkrant kent als basis vier rubrieken: nieuws, agenda, sport en Bo Extra. De inhoud en vorm moet minimaal behouden worden. Ook hier streeft Bo naar het verhogen van de kijkdichtheid. Inhoud en vorm van teletekst moeten minimaal behouden blijven inclusief de verenigingspagina’s.

Website
Het streven is om steeds meer bezoekers te trekken op www.bollenstreekomroep.nl. Daarbij is het volgende van belang:
– volgen van ontwikkelingen
– het scheiden van technische en redactionele taken
– het uitbreiden van de internetactiviteit

Televisie
Onder televisie verstaan we bewegende beelden. Dit is het verschil met de kabelkrant. Het streven is om televisie een vaste plaats te geven in het aanbod van RTV Bo. Dat betekent op vaste dagen en tijden televisie programma’s aanbieden waarbij het streven is om eigen programma’s te maken. Op de korte termijn zal vooral gebruik gemaakt moeten worden van externe producties.

Bestuurders en functies en beloning

L. van der Zon – Voorzitter
E.P.M. Compier – Penningmeester
P. Vente – Secretaris
H.M. Meijvogel – PR en Communicatie
J.P. van den Berg – Technische zaken
P.A. Rolvers – Commerciele zaken
F. Vink – Medewerkers zaken

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen loonbetaling.

Downloads

Financieel overzicht 2016
Balans 2016
Bestuursverslag