Foto: Megan Voorbraak

Hillegom – Burgemeester Arie van Erk heeft vrijdag namens de Koning vier inwoners van Hillegom een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Kulturele Raad. Eén dame en twee heren mogen zich sinds vrijdag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Daarna werd de heer Brom de koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

De heer Gerard Brom

Foto: Megan Voorbraak

De heer Brom heeft de onderscheiding ontvangen vanwege zijn verdiensten op het terrein van onder andere patiëntenbelangen, dorpscohesie en ontwikkelingssamenwerking. Als vrijwilliger is hij al bijna 30 jaar actief geweest bij verschillende organisaties.

De heer Brom is vrijwilliger en bestuurslid geweest bij de Astma Vereniging Nederland en Davos. Hij heeft onder andere verschillende artikelen geschreven en onder zijn leiding zijn diverse hulpboeken tot stand gekomen. Hij organiseert jaarlijks lotgenotendagen en diverse congressen over astma voor kinderartsen, longartsen en psychologen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het voortbestaan van het Nederlands Astmacentrum Davos. Ook heeft hij zich ingezet voor het behoud van de bekostiging van medicatie voor ernstige astma in de basisverzekering.

Als bestuurslid van de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland is de heer Brom onder meer verantwoordelijk voor het werven van fondsen voor de organisatie van diverse activiteiten rondom longziekten.

In zijn rol als secretaris van de Stichting Viae Vitae is de heer Brom verantwoordelijk geweest voor het werven van fondsen voor de renovatie en nieuwbouw van diverse panden. Daarnaast heeft hij de opleiding en begeleiding van het personeel van de kindertehuizen gefaciliteerd.

Als Werkgroep-lid en Bestuursvoorzitter bij de Stichting Julianapark Hillegom heeft de heer Brom mede bijgedragen aan de realisatie van het huidige Julianapark op een braakliggend terrein. Dit park is nu een onmisbare ruimte voor ontmoeting en ontspanning voor alle inwoners van Hillegom.

Verder was hij initiator en aanjager van het Rondje Hillegom, de 4 wandel- en hardlooproutes door de parken van Hillegom en de openbare sporttoestellen, die mede dankzij zijn inspanningen tot stand zijn gekomen.

De heer Brom vervult ook de rol van voorzitter van de Vereniging de Oude Beek. Daar heeft hij ervoor gezorgd dat het volkstuinencomplex aan de Oude Beek kon worden gerealiseerd. Ook is hij initiator van de realisatie van een voedselbos; een plek bij de volkstuinen waar iedereen vrij mag plukken van onder andere fruitbomen. En tot slot is de heer Brom mantelzorger voor zijn ongeneeslijk zieke dochter, waarvan op dit moment de toestand redelijk stabiel is.

Mevrouw Hiltje van der Burg-Hilliger

Foto: Megan Voorbraak

Mevrouw van der Burg-Hilliger is gedecoreerd vanwege haar 50 jaar verdiensten op het terrein van pleegzorg. Mevrouw Van der Burg heeft naast haar eigen kinderen gezorgd voor ongeveer 25 pleegkinderen. Hiervan zijn 10 kinderen permanent bij haar geplaatst en heeft zij ongeveer 15 à 16 tijdelijke (nood)plaatsingen verzorgd. Deze kinderen vielen onder organisaties zoals Humanitas en Jeugdzorg of werden informeel opgevangen via haar eigen netwerk en een veilige plek geboden. Bij bijna alle kinderen was sprake van een rugzak. Ze bood kinderen in nood een veilig thuis, ontving tienermoeders met open armen en heeft kinderen opgenomen tijdens ziekte van hun ouders.

Vaak houdt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van pleegouders op na het 18e jaar, maar dit geldt niet voor mevrouw Van der Burg. Wanneer er in de volwassenheid een terugval was, bood zij opnieuw een plek in haar huis aan. Haar hulp is onvoorwaardelijk, ongeacht de ernst van de problematiek. Mevrouw Van der Burg verricht haar zorg met begeleiding van pleegzorg van Horizon Pleegzorg in Alphen aan den Rijn.

De heer Ton van de Reep

Foto: Megan Voorbraak

De heer van de Reep heeft een onderscheiding ontvangen vanwege zijn ruim 25 jaar verdiensten op het gebied van natuurbescherming, vluchtelingenwerk en klimaat.

De heer van de Reep is interim-voorzitter en secretaris van de Vereniging Behoud de Polders in Hillegom. Hij organiseert onder andere opruimacties en excursies. Daarnaast is hij medeopsteller van verschillende manifesten, waaronder voor een duurzame toekomst van weidevogel- en natuurgebieden.

Als lid van de Vereniging Milieudefensie, afdeling Haarlem, draagt de heer Van de Reep bij aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu in de noordelijke Bollenstreek. Dit was voor hem een reden om zich te verzetten tegen de ontsluitingsweg aan de noordkant van de streek. Hij bemiddelt als bruggenbouwer tussen milieu- en natuurorganisaties in de Bollenstreek om samen te werken. Hij neemt ook deel aan acties van Milieudefensie buiten de Bollenstreek.

De heer van de Reep heeft ook de rol van maatschappelijk begeleider vervult bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij heeft statushouders begeleid bij hun start in Hillegom. Hij maakte hen wegwijs in de gemeente, gaf informatie over het leven in Nederland en Hillegom in het bijzonder, en fungeerde als contactpersoon voor de voedselbank.

De heer Jan Tromp

Foto: Megan Voorbraak

De heer Tromp heeft een onderscheiding ontvangen voor meer dan 30 jaar verdiensten op het gebied van muziek, cultuur en welzijn.

De heer Tromp is jarenlang voorzitter geweest van het Mannenkoor Cantiflora. Helaas bleek tijdens de coronaperiode het voor veel leden – gezien hun leeftijd – niet meer verantwoord om koorrepetities en optredens bij te wonen; daarom is het Mannenkoor in 2022 opgeheven.

Bij de Kulturele Raad Hillegom (Stichting Cultuurbeleving Hillegom) heeft de heer Tromp als vrijwilliger zijn bijdragen geleverd. Hij was betrokken bij fondsenwerving en heeft voorkomende werkzaamheden verricht tijdens voorstellingen. Hij promoot ook voorstellingen bij ondernemers en onderhoudt contacten met de lokale media.

Op dit moment is hij bestuurslid en voorzitter van Sociëteit De Club. In deze rol bereidt hij onder andere vergaderingen voor en onderhoudt hij contacten met de pers. De Club is een herensociëteit waarbij een vriendenclub met verschillende achtergronden elkaar periodiek ontmoet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in