Noordwijk – Het verhaal van het ondermijningsrapport kent weer een nieuw hoofdstuk. Zeven oud-politici willen hun juridische kosten vergoed zien door de gemeente Noordwijk of de verzekering van de gemeente. Andries de Boer, Gerard Duijndam, Els van Egmond, Henk Hoogervorst, Jan de Ridder, Victor Salman en Paul Taverne hebben dat verzoek om vergoeding recent neergelegd bij de gemeenteraad en B & W.

De zeven staan vermeld in het ondermijningsrapport. Een rapport opgesteld in het najaar van 2018. In het rapport wordt geschreven over de externe invloed van vooral vastgoed-ondernemers op politieke beslissingen. Betrokken bij het opstellen van het rapport waren onder anderen oud-burgemeester Jan Rijpstra en de oud-wethouders Gerben van Duin en Hans Bakker. Er loopt een rechtszaak waarbij in het rapport vermelde personen een klacht wegens smaad hebben ingediend tegen de oud-wethouders. Deze oud-bestuurders, Van Duin en Bakker, hebben eerder aan de gemeente Noordwijk een verzoek gedaan om hun juridische kosten vergoed te krijgen als oud-werknemers/bestuurders. Dat verzoek is afgewezen. Nu doen de zeven oud-politici, vermeld in het rapport, hetzelfde verzoek.

De vier oud CDA- en drie oud VVD-politici schrijven dat hun goede naam en integriteit worden aangetast, vanwege hun functioneren als raadslid/bestuurder. Raadsleden kunnen anders niet meer in vrijheid opereren, schrijven ze. Hun verzoek staat in een zeer uitgebreide brief waarin regelmatig door deze mensen vermeld in het rapport wordt geciteerd uit hetzelfde rapport. Wel nieuw is dat ze schrijven dat oud-raadslid Taetske Visser (Puur), ook aangeklaagd als betrokkene bij het opstellen van het rapport, wel haar juridische kosten vergoed krijgt van de gemeente Noordwijk.

De oud-politici, die nu een vergoeding vragen, stellen dat zij in het ondermijningsrapport onterecht worden neergezet als daders, terwijl zij vinden dat ze slachtoffers zijn. Een recent artikel in Trouw over de kwestie noemen ze eenzijdig en bevooroordeeld. Ze schrijven dat de Commissaris van de Koning (CvdK) mogelijk door dit artikel op het verkeerde been is gezet, daarom hebben ze ook de CvdK en de minister van Binnenlandse Zaken aangeschreven.

De brief met het verzoek om vergoeding van de juridische kosten is afgelopen week ingediend bij de gemeente Noordwijk, daarom is er nog geen antwoord. Het is onbekend wanneer de rechtszaak een vervolg krijgt.

 

7 REACTIES

 1. Laat de veroorzakers de kosten betalen als de rechter een uitspraak heeft gedaan en wentel het gedoe niet af op de belasting betalende burgers van Noordwijk.

 2. De gemeente besloot de juridische kosten van oud-burgemeester Rijpstra en de oud-wethouders Van Duin en Bakker niet te vergoeden, omdat de gemeente geen toestemming had gegeven voor het schrijven van het “ondermijningsrapport”. De gemeente gaf ook geen toestemming aan de zeven oud-politici om een rechtszaak te beginnen tegen de gemeente. Dus ook geen vergoeding van juridische kosten. Wat een arrogantie trouwens van deze oud-politici! Dit valt m.i. onder de noemer
  “gemeentepesten.” Als je zo stoer bent een rechtszaak te beginnen doe je dat met eigen middelen. Alle zeven zijn niet onbemiddeld, dus dat is geen probleem. Komt er ook nog een verzoek om betaling van juridische kosten van de heer Paul B., die ook in het “ondermijningsrapport” wordt genoemd, of heeft die wel zoveel eergevoel in zijn lijf dat niet te doen, omdat hij eurootjes genoeg heeft? De zeven oud-politici schrijven dat hun goede naam en integriteit worden aangetast. Zouden ze nu niet beseffen dat door deze actie dit juist gebeurt?

 3. lees de brief en oordeel zelf:

  Gemeenteraad en B&W van Noordwijk
  Postbus 298
  2200 AG Noordwijk

  Noordwijk, 26 maart 2024

  Betreft: Ondermijningsdocument en juridische bijstand

  Geachte dames en heren,

  Inleiding
  In een gezonde democratie controleren de gekozen volksvertegenwoordigers de door hen benoemde bestuurders: de Tweede Kamerleden zijn kritisch op de ministers en lokaal dienen de raadsleden burgemeester en wethouders te controleren.
  In Noordwijk draaiden de PUUR-wethouders Hans Bakker en Gerben van Duin eind 2018 de rollen volledig om. Ze waren na een grote afstraffing door de kiezers hun goedbetaalde wethoudersbaan kwijt en hebben gefrustreerd een zwartboek over hun politieke tegenstanders en hen onwelgevallige ondernemers in elkaar geflanst. Vastgoedondernemers met wie zij fijn zaken hadden gedaan, werden in het document verdedigd.

  Wij schrijven u deze brief als oud-collega’s van u, raads- en commissieleden uit eerdere raadsperiodes in Noordwijk, die in dit stiekeme ‘ondermijningsdocument’ zonder ook maar enig bewijs zijn beschuldigd van allerlei zaken. Een puur politieke afrekening!
  Het College heeft een en ander in juni 2021 in een Verklaring duidelijk veroordeeld, en ook een grote meerderheid van de Gemeenteraad heeft in juni 2022 via een motie ‘Waterscheiding’ hiertegen krachtig stelling genomen.

  Het blijft echter zeer zorgelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Nog ernstiger is dat de opstellers van het zwartboek hun onware verdachtmakingen niet hebben ingetrokken, geweigerd hebben excuses te maken, en er zelfs nog een schepje bovenop hebben gedaan. Onze goede naam en integriteit zijn daardoor aangetast, vanwege ons functioneren als raadslid/bestuurder.
  Wij moeten ons daartegen kunnen verdedigen en verzoeken u om steun en vergoeding van de noodzakelijke juridische bijstand. Raadsleden kunnen anders niet meer in vrijheid in de gemeenteraad opereren.
  Onderstaand zullen wij ons verzoek verder onderbouwen.

  Procedure rond opstelling ondermijningsdocument deugt niet
  Eind 2018 hebben (onder andere) de oud-wethouders Ton van Rijnberk, Hans Bakker en Gerben van Duin stiekem het zogenaamde ondermijningsdocument mede opgesteld. Feitelijk een schotschrift, een zwartboek, samengesteld met onware en lasterlijke verdachtmakingen over een zeer grote groep Noordwijkse burgers, voormalige raadsleden en ondernemers. Opgesteld door politiek partijdige personen die waren gefrustreerd door de verkiezingsuitslag, op basis van veelal roddel en achterklap, zonder enig hoor en wederhoor. Met als penvoerder Ger Oostermeijer, de ex-ambtenaar die vele jaren de financiële rechterhand was van wethouder Gerben van Duin.
  Op geen enkele wijze is voldaan aan de vereiste zorgvuldigheid, objectiviteit en overige gebruikelijke (minimale) criteria voor integriteitsonderzoeken.

  Achteraf hebben de opstellers oud-burgemeester Jan Rijpstra in hun kamp getrokken. Zijn recente verklaring is strijdig met de verklaringen onder ede van voormalig gemeentesecretaris Hof over de rol van deze oud-burgemeester, opgetekend na diverse gesprekken met Jan Rijpstra zelf. Het is bovendien in strijd met zijn eigen verklaringen uit 2020. Burgemeester Rijpstra stelde toen zelfs dat hij de opstellers had gewaarschuwd voor “het al te direct op schrift zetten van frustraties”, zoals blijkt uit een intern stuk van de gemeente (interne email van 6 april 2020 van gemeentesecretaris Hof).

  Inhoud van ondermijningsdocument deugt niet
  De inhoud van het ondermijningsdocument uit 2018 is voor veel raadsleden en Noordwijkers onbekend. Er is ten onrechte ‘geframed’ dat het zwartboek vooral gaat over de ondermijning door enkele vastgoedondernemers. Dat is onjuist. Daarom hieronder een aantal uitspraken en citaten uit het zwartboek om aan te geven dat de opstellers zich schuldig hebben gemaakt aan beledigen en kleineren, aan ongegronde verdachtmakingen, laster/smaad en het bewust verdraaien van feiten:

  – De fractievoorzitter van LSN (P. van Bockhove) en de broer van de wethouder (R. Salman) worden letterlijk als “de kwaaie geniussen” beschreven die hun wethouder D. Salman “gebruiken als spreekbuis, zoals dat ook gebeurde in de tijd dat hij nog raadslid-in-de-oppositie was”.
  – Oud CDA-raadslid J. de Ridder is volgens de opstellers “van twijfelachtige signatuur: particuliere-belangenbehartiger-pur-sang”.
  – Van P. Taverne, als lid van de VVD-fractie wordt gesteld dat die zijn eigen belang voorop stelt.
  – “V. Salman .. was niet de enige of belangrijkste pion in het ondermijnen van de democratische besluitvorming, maar wel een van de belangrijkste beïnvloeders van de bestuurscultuur …..”
  – “De mare gaat dat de voormalige CDA-wethouder V. Salman mede-regisseur was van het college dat in 2002 aantrad. Dat klinkt aannemelijk; er zaten immers minimaal 2 heren (G. Duindam en P. van Bockhove) in die hij tot zijn vazallen mocht rekenen.”
  – “Voormalig CDA raadslid A. de Boer stelt vast dat een vast CDA-gedachtengoed is dat een CDA-raadslid belangenbehartiger is voor individuen in de Noordwijkse samenleving. Dat stelt het CDA boven het behartigen van het algemeen belang.”
  – “…in 2001 werd een contract (voorbereid en onderhandeld door een weinig tot niets van RO afwetende nieuwe wethouder (G. Duindam)) gesloten …”.
  – “De eigenaren van de HvO (….) boden gemeentebestuurders borrels, feesten e.d., om ze gunstig te stemmen ten aanzien van hun (bouw)plannen. Het grijpen van de regie over zaken door de eigenaren van HvO ging heel ver en reikte tot aan de commissaris van de koning(in).”
  – Gesproken wordt over “maffia-praktijken” en “witteboorden-onderwereld”.
  – Henk Hoogervorst wordt in het kader van de fouten in het bestemmingsplan Zeewaardig op één lijn gesteld met projectontwikkelaar R. van de Putte.
  – In het kader van Duineveld: “Een van de architecten was de heer D. van Egmond, echtgenoot van een CDA-fractielid dat destijds lid was van de gemeenteraad (E. van Egmond-Hoekzema). Op een bepaalde locatie in het plan werd door de architect de hoogte van een aantal woningen net iets boven een bepaalde maat ingetekend … waarmee uiteindelijk de afspraak met een van de bezwaarmakers tegen het eerdere bouwplan, familie Alkemade niet kon worden nagekomen. Het had er alle schijn van dat niet openbaar gemaakte afspraken toch via duistere kanalen naar buiten konden komen. Die bezwaarmaker ging nu dus zijn ‘gelijk’ te gelde maken. Een ‘meer-dan-toevallige’ omstandigheid in deze situatie is dat zowel bezwaarmaker Alkemade als architect Van Egmond dicht tegen de CDA-top aanzitten, en dat de echtgenote van de architect fractielid is van die ene partij …”
  – “Samengevat: de democratie van het lokale bestuur in Noordwijk is jarenlang ondermijnd geworden. Onder ‘ondermijning van de democratie’ wordt verstaan de bestuurssituatie waarin de onderwereld de macht krijgt over de bovenwereld…. En wordt in dit document verder beschreven, onderbouwd en toegelicht.”

  Tot zover de ‘bloemlezing’ uit het zwartboek. Veel uitspraken zijn feitelijk al geheel onjuist. Hieronder (slechts) enkele reacties vanuit onze zijde:
  – De Boer heeft die uitspraak over CDA(-raadsleden) nooit gedaan; deze is in het zwartboek compleet verdraaid en De Boer heeft dit ook bewezen aan de hand van een bandopname.
  – Niet alleen wordt de naam van Duijndam in het zwartboek verkeerd geschreven, ook met het genoemde contract uit 2001 had Duijndam niets te maken; hij werd pas wethouder in 2002.
  – Bij het plan Duineveld zijn door wethouder Bakker of de gemeente nooit randvoorwaarden meegegeven aan de architect of Heijmans. De heer Alkemade sr. heeft daarom meerdere keren ingesproken tijdens openbare vergaderingen, omdat de gemeente de eerder met hem als overbuurman gemaakte afspraken niet nakwam. Dat werd door wethouder Bakker weggewuifd. Die grote fout, welke ook leidde tot voorspelbare schade voor de gemeente, probeert hij in het stiekeme zwartboek te verbergen met verdachtmakingen en een complot. Er is echter geen enkele reden om Alkemade of Van Egmond ook maar iets te verwijten.
  Maar het kan nog erger. Raadslid en CDA-fractievoorzitter Jan de Ridder werd bij zijn afscheid in 2016 door de unanieme gemeenteraad vanwege uitzonderlijke verdiensten en betrokkenheid bij de Noordwijkse gemeenschap benoemd tot Ereburger van Noordwijk. Uitgereikt door burgemeester Jan Rijpstra, in aanwezigheid van de wethouders Hans Bakker en Gerben van Duin.
  Twee jaar later, in december 2018 hebben o.a. Bakker en Van Duin, doelend op dezelfde periode en dezelfde bestuurlijke activiteiten, over deze zelfde Jan de Ridder opeens een hele andere mening: “van twijfelachtige signatuur: particuliere-belangenbehartiger-pur-sang”.
  Een integere en betrokken Ereburger wordt in het zwartboek van Bakker, Van Duin en Van Rijnberk nu neergezet als een ‘witteboorden’-crimineel.
  Eigenlijk wordt alleen al met dit ene voorbeeld het gehele zwartboek compleet gediskwalificeerd.

  Het document staat vol met dit soort feitelijke onjuistheden, ongegronde beschuldigingen en verdachtmakingen: kwaadaardig (b)roddelwerk. Het is in veel opzichten fors ‘grensoverschrijdend’ en maatschappelijk onbetamelijk.
  Door het Collectief is het zwartboek uitgebreid van commentaar voorzien waarbij alle leugens zijn weerlegd; een en ander is als productie ook ingebracht in de juridische procedure.

  Slachtoffers en daders
  In het zwartboek worden diverse voormalige raadsleden en commissieleden die, omdat zij actief zijn geweest als openbaar bestuurder in Noordwijk, beschuldigd van de meest uiteenlopende vergrijpen waarbij, zoals u hierboven heeft gelezen, zeer ernstige kwalificaties zijn gebezigd. Zonder ook maar enig bewijs; logisch omdat er niets aan de hand is. Het is allemaal roddel en achterklap.

  In tegenstelling tot hetgeen Bakker, van Duin en van Rijnberk stellen, is dit dan ook geen nette en objectieve inventarisatie van kwesties die wellicht nader onderzocht zouden moeten worden. Dit is een infame en bewuste politieke afrekening door een aantal, vanwege een vernietigende verkiezingsuitslag (van 2018) of vanwege andere redenen, gefrustreerde oud-wethouders. Met als doel oude rekeningen te vereffenen jegens onder andere hen onwelgevallige en/of kritische ondernemers, oud bestuurders en stichting PIN.
  Daarna hebben deze mensen gepoogd ons nog verder te beschadigen door dit zwartboek een officieel karakter te geven (door Jan Rijpstra op te voeren als opdrachtgever), in te (laten) brengen bij het RIEC, en toen dat niet het gewenste effect had dit illegale zwartboek stiekem te verspreiden onder een groot aantal leden van PS en GS van Zuid-Holland.

  Ondergetekenden, de onterecht beschuldigde oud raads- en commissieleden, zijn hierdoor zwaar beschadigd. Wij zijn de feitelijke slachtoffers! Aangezien het College van B&W in juni 2021 terecht besloot om afstand te nemen van het ondermijningsdocument omdat de gemeente op geen enkele wijze opdrachtgever was, stonden wij in feite alleen. De beschuldigingen in het zwartboek zijn echter dermate ernstig dat wij ons hiertegen wel teweer moesten stellen. Zeker omdat de opstellers hun beschuldigingen nadrukkelijk hebben gehandhaafd en herhaald.
  De manier om ons gezamenlijk tegen de onterechte verdachtmakingen en laster teweer te stellen was deelname aan een ‘Collectief’.
  Het lijkt ons alleszins redelijk dat (de verzekering van) de gemeente onze kosten hiervan vergoed. Zeker nu wij begrepen hebben dat ook voormalig raadslid Taetske Visser (PUUR) al eerder een dergelijk verzoek heeft gedaan en zij naar wij begrijpen haar juridische kosten vergoed krijgt. Dit terwijl zij nauw betrokken was bij de opstellers van het zwartboek.

  Als raadsleden onder andere door hetgeen zij zeggen en besluiten in de vergaderingen van commissies en gemeenteraad vervolgens in een door wethouders opgesteld zwartboek worden belasterd, wie wil er dan nog raadslid of commissielid in Noordwijk worden als dit zijn of haar lot kan worden? Zou het niet vanzelfsprekend moeten zijn dat zeker de huidige gemeenteraadsleden in dit geval zouden opkomen voor de juridische rechten van beschadigde oud-raadsleden? Hen rugdekking geven en zorgen voor juridische bijstand?
  Een volksvertegenwoordiger moet er, zeker in het roerige Noordwijkse politieke klimaat, van op aan kunnen dat hij alles in de raads- of commissievergadering naar eer en geweten kan zeggen en besluiten. Zonder daarover later gekruisigd te worden door gefrustreerde wethouders van (veelal) andere politieke partijen. Want dat is feitelijk wat er hier is gebeurd.

  Steun voor de slachtoffers
  Al diverse malen hebben onder andere de fracties van PvdA en D66 gepleit voor het vergoeden van de kosten van juridische bijstand van de opstellers van het zwartboek. Wethouders die stiekem en buiten het college om vele tientallen Noordwijkers zonder enig concreet bewijs hebben beschuldigd van de meest ernstige zaken. Er is daarbij sprake van smaad, laster, machtsmisbruik, etc. Dat is direct na een verkiezingsnederlaag gebeurd, zonder enig hoor en wederhoor. Op geen enkele wijze is voldaan aan de vereiste zorgvuldigheid, objectiviteit en de criteria voor integriteitsonderzoeken.

  De opstellers van het zwartboek zijn daarmee feitelijk de ‘daders’ en niet de slachtoffers. De genoemde (ex) wethouders, de opstellers van dit zwartboek, hebben de democratisch gekozen raadsleden ondermijnd, en daarmee de lokale democratie.
  Recent hebben PvdA en D66 ook nog via schriftelijke vragen ervoor gepleit om steun te verlenen aan de in deze affaire uit de bocht gevlogen oud-burgemeester Jan Rijpstra.

  Voor ons als slachtoffers van dit zwartboek blijft het onbegrijpelijk dat er politici zijn die in dit geval de genoemde wethouders, de daders, willen helpen door vanuit gemeenschapsgelden hun juridische kosten te betalen. En tegelijkertijd hun eigen (oud) collega-raadsleden, de slachtoffers, niet lijken te willen helpen. Maar wellicht leidt deze brief bij hen alsnog tot een ander standpunt, en zullen zij alsnog pleiten voor degenen die opkomen voor hun recht en eerherstel.

  Gezien het bovenstaande verzoeken wij u om uw steun. Concreet: wilt u onze juridische kosten (laten) vergoeden, al dan niet via de verzekering?

  Commissaris van de Koning
  Mogelijk is de Commissaris van de Koning door het eenzijdige en bevooroordeelde artikel in Trouw en de daarop volgende schriftelijke vragen van D66 en PvdA (toeval?) over steun voor de opstellers van het zwartboek en aan oud burgemeester Jan Rijpstra, op het verkeerde been gezet.
  Wij hebben daarom separaat aan de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken een brief geschreven om hen te informeren over het zogenaamde ‘ondermijningsdocument’.

  Met vriendelijke groet,

  Andries de Boer, commissielid 2002-2006 en raadslid 2010-2014
  Gerard Duijndam, raadslid 1988-1990 / 1998-2002 / 2004-2005 / 2010-2022, wethouder 2002-2004
  Els van Egmond-Hoekzema, raadslid 2010-2015
  Henk Hoogervorst, raadslid 2017-2018
  Jan de Ridder, commissielid 2002-2003, raadslid 2003-2016
  Victor Salman, raadslid 1986-2001, waarvan wethouder 1986-1998
  Paul Taverne, commissielid 2006-2018

  Namens allen,

  Andries de Boer
  [email protected]

  Bijlage:
  – brief aan de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 26 maart 2024 met als onderwerp: ‘Gemeente Noordwijk, integriteit en ondermijning’.

 4. de bijlage bij de brief:

  Commissaris van de Koning, de heer J. Smit
  Postbus 90602
  2509 LP Den Haag
  (verzonden per email)

  en

  Minister van Binnenlandse Zaken, de heer H.M. de Jonge
  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag
  (verzonden per email)

  Noordwijk, 26 maart 2024

  Onderwerp: Gemeente Noordwijk, integriteit en ondermijning

  Geachte heren Smit en De Jonge,

  Als oud raads- en commissieleden uit de gemeente Noordwijk willen wij u, mede naar aanleiding van berichtgeving in diverse media, informeren over een zogenaamd ‘ondermijningsdocument’ dat door (onder andere) voormalige wethouders uit Noordwijk in 2018 is opgesteld.
  Noordwijk is helaas een politiek onstuimige gemeente. Geregeld worden oude rekeningen vereffend en (al dan niet voormalige) politici zwart gemaakt. Ook in dit geval is hier weer sprake van, nu met ondergetekenden als slachtoffers. Het lijkt ons daarom goed u een en ander kort toe te lichten.

  Informeel zwartboek
  In november 2018 werden in de (nieuwe) gemeente Noordwijk herindelingsverkiezingen gehouden. Een door het Comité Noordwijk Transparant tijdens de verkiezingscampagne uitgebrachte ‘Kies Transparant Krant’, én de grote verkiezingsnederlaag van de politieke partij Puur Noordwijk leidden tot grote frustraties bij de toenmalige Puur-wethouders Gerben van Duin en Hans Bakker.
  Zij hebben in reactie hierop heimelijk, buiten het College van B&W om, een document opgesteld met de titel “Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk”. Feitelijk een informeel zwartboek, een schotschrift, samengesteld met onware en lasterlijke verdachtmakingen over een zeer grote groep Noordwijkse burgers, voormalige raadsleden, ondernemers, een stichting welke ijvert voor transparantie in de politiek, en een lokale journalist. Veelal op basis van roddel en achterklap, zonder enig hoor en wederhoor. Op geen enkele wijze is voldaan aan de vereiste zorgvuldigheid, objectiviteit en overige (minimale) criteria voor integriteitsonderzoeken.

  Een van de andere opstellers was oud wethouder Ton van Rijnberk. Begin januari 2020 heeft hij als Provinciale Statenlid van Zuid-Holland diverse zaken uit dit ondermijningsrapport, waarvan toen bijna niemand het bestaan kende, verwerkt in schriftelijke vragen aan GS. Daarna, in februari 2020, heeft Van Rijnberk grote delen van dit zwartboek heimelijk verspreid onder de provinciale fracties (behoudens het CDA!) om daarmee de besluitvorming in de Staten te beïnvloeden over een specifiek dossier.
  Een ingediende klacht bij de provincie over het handelen en de ongefundeerde beschuldigingen van Van Rijnberk leidde in april 2020 tot het standpunt van het fractievoorzittersoverleg van PS dat zij de gang van zaken betreurde. Tegelijk ontnam de D66-fractie ZH Van Rijnberk het woordvoerderschap van het betreffende dossier. Precies een jaar later, in april 2021, leidde deze affaire tot het vertrek van Ton van Rijnberk uit de fractie van D66 en ging hij door als onafhankelijk statenlid.
  Doordat Van Rijnberk delen van het zwartboek had verspreid, zijn bij de provincie en de gemeente Wob-verzoeken ingediend. Medio 2021 kwam het ondermijningsdocument daardoor uiteindelijk boven water.

  Het College van B&W van Noordwijk en met name burgemeester Verkleij hebben in deze kwestie vanaf het begin adequaat en doortastend gehandeld. Het College heeft het informele zwartboek en de totstandkoming hiervan in een Verklaring van juni 2021 in duidelijke bewoordingen veroordeeld, hiervan afstand genomen en gesteld dat dit “Noordwijk onwaardig” is. Ook een grote meerderheid van de Gemeenteraad heeft in juni 2022 via een motie ‘Waterscheiding’ hiertegen krachtig stelling genomen.

  Juridische procedures
  Omdat de gemeente Noordwijk in juni 2021 heeft aangegeven dat de gemeente noch toenmalig burgemeester Jan Rijpstra opdrachtgever was, en de opstellers zelf achter de inhoud van hun zwartboek bleven staan, hebben wij gezamenlijk met diverse andere benadeelden een Collectief gevormd bestaande uit 16 personen en organisaties.
  De Rechtbank Den Haag heeft dit Collectief toestemming gegeven voor een voorlopig getuigen-verhoor, waarmee wij nader onderzoek hebben kunnen doen naar de feiten rond het document.
  Na verlof van de Rechtbank hebben we ook bewijsbeslag kunnen leggen op relevante computer-bestanden die de opsteller van het zwartboek, oud-ambtenaar G. Oostermeijer (de voormalige rechterhand van wethouder Gerben van Duin), onder zich had. Een bewijsbeslag wordt niet snel toegestaan door een Rechtbank, hetgeen de ernst van deze zaak duidelijk maakt.

  De getuigenverhoren en de beschikbaar gekomen stukken bevestigen dat de opstellers op onbetamelijke wijze hebben willen afrekenen met politieke tegenstanders door hen in een zwartboek verdacht te maken. Zij hebben dit informele document een valse status willen geven door het te presenteren als een bestuurlijk rapport. En zij hebben bij herhaling getracht met dit valse rapport het beleid van de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland te beïnvloeden onder het mom van bestrijding van ondermijning.

  Het genoemde Collectief heeft daarom de opstellers van het informele zwartboek gedagvaard en vorderen onder andere een verklaring voor recht dat de opstellers onrechtmatig hebben gehandeld bij de totstandkoming van het ondermijningsdocument, de inhoud hiervan, evenals het gebruik en verspreiding. Met vordering van schadevergoeding omdat wij in onze eer en goede naam zijn geschaad.
  Deze dagvaarding voegen wij als bijlage bij, evenals het zwartboek zelf, voorzien van ons uitgebreide commentaar waarbij alle leugens en verdachtmakingen zijn weerlegd.

  In reactie hierop hebben de oud-wethouders Bakker en Van Duin medio 2023 de gemeente Noordwijk in vrijwaring opgeroepen, dus gedagvaard, waarbij geëist wordt dat de gemeente Noordwijk in moet staan voor de schade welke is ontstaan door het zwartboek. Zij stellen daarbij dat het ondermijningsdocument in opdracht van toenmalig burgemeester Rijpstra is opgesteld.

  Achteraf zijn de opstellers er dus in geslaagd om oud-burgemeester Rijpstra in hun kamp te trekken. Hoewel Rijpstra de opstellers van het zwartboek in december 2018 nog had gewaarschuwd voor hun door animositeit gedreven actie, kwam hij hen achteraf na gedraai te hulp door de verzonnen verklaring dat hij (Rijpstra) opdracht had gegeven voor het zwartboek en dit voor hem was bedoeld. De recente verklaring van Rijpstra is strijdig met de verklaringen onder ede van voormalig gemeente-secretaris Hof van de gemeente Noordwijk over de rol van deze oud-burgemeester, opgetekend na diverse gesprekken met Jan Rijpstra zelf.

  De gemeente Noordwijk heeft via advocatenkantoor PelsRijcken in haar verweer (conclusie van antwoord van 29 november 2023) aangegeven dat het document niet in opdracht of op verzoek van de gemeente is opgesteld, mede vanwege wezenlijke totstandkomings- en zorgvuldigheidsgebreken.
  Bij brief van 14 december 2023 aan de heer Rijpstra heeft PelsRijcken namens de gemeente de verjaringstermijn gestuit van de vorderingen die de gemeente tegen Rijpstra kan instellen wegens onbevoegde vertegenwoordiging.

  Media
  Helaas blijven de opstellers op slinkse wijze, via hun advocaat, bevriende journalisten en politieke geestverwanten in de gemeenteraad van Noordwijk, zorgen voor verdere verdachtmakingen en schade voor ons en de overige deelnemers aan het Collectief.

  De advocaat van opstellers Bakker en Van Duin, mr. Chr. Alberdingk Thijm is ook de huisadvocaat van Quote. Het is dan ook niet toevallig dat dit blad op haar internetsite op 13 februari 2023, één dag voordat het College van B&W een beslissing moest nemen over het al dan niet vergoeden van de kosten van deze advocaat (van Bakker en Van Duin), een artikel hierover publiceerde waarin de gemeente onder druk werd gezet. Dat geldt evenzo voor het hoofdartikel in de Quote van juli 2023 waarin gesteld wordt dat “vastgoedbobo’s als Paul Brandjes [een van de andere deelnemers aan ons Collectief] de lokale politiek in Noordwijk de baas zijn”.
  Opvallend was dat Quote na een ingediende klacht over het betreffende artikel bij de Raad voor de Journalistiek wat betreft de inhoud en de bemoeienis van haar advocaat mr. Alberdingk Thijm hierbij, weigerde om zich te verweren c.q. een reactie te geven op deze klacht, en zich per direct terugtrok uit deze gerespecteerde landelijke organisatie welke waakt over de objectiviteit en kwaliteit van publicaties in onze media. Deze plotselinge terugtrekking zegt heel veel.

  Door of via opsteller Van Rijnberk is dagblad Trouw begin dit jaar van informatie voorzien. Het resultaat verscheen zaterdag 3 februari jl. onder de titel: Angstcultuur. Wie durft er in Noordwijk nog tegen de vastgoedbelangen in te gaan? Een artikel met een eenzijdige en bevooroordeelde insteek.
  Allemaal bedoeld om toe te voegen in de juridische procedure, en waarmee de opstellers van het zwartboek zich proberen te verdedigen en de schade voor henzelf nog enigszins te beperken.

  Tot slot
  Ondanks al het bovenstaande blijven enkele politieke partijen die nauwe politieke of persoonlijke banden hebben met de opstellers van het zwartboek vragen om rechtsbijstand en steun voor de genoemde oud-wethouders en oud burgemeester Rijpstra. Wij betreuren dat.

  Verder stellen enkele partijen dat zij niet alles durven te zeggen vanwege ‘juridische intimidatie’, daarbij blijkbaar verwijzend naar de procedure die ons Collectief is gestart; van andere juridische procedures is namelijk geen sprake. Dat is echt complete onzin, want net zoals wij als oud raadsleden, weten deze partijen heel goed dat in de raadszaal alles kan worden gezegd en sprake is van immuniteit. En buiten de raadszaal mag je in ons land gelukkig ook alles zeggen, mits je je uiteraard houdt aan de wet, waaraan alle burgers zich moeten houden.

  Als voormalige raadsleden zijn wij graag bereid om deze kwestie verder toe te lichten. De verwachting is dat de zitting van de beide juridische procedures bij de Rechtbank Den Haag in het najaar 2024 zal plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

  Met vriendelijke groet,

  Andries de Boer, commissielid 2002-2006 en raadslid 2010-2014
  Gerard Duijndam, raadslid 1988-1990 / 1998-2002 / 2004-2005 / 2010-2022, wethouder 2002-2004
  Els van Egmond-Hoekzema, raadslid 2010-2015
  Henk Hoogervorst, raadslid 2017-2018
  Jan de Ridder, commissielid 2002-2003, raadslid 2003-2016
  Victor Salman, raadslid 1986-2001, waarvan wethouder 1986-1998
  Paul Taverne, commissielid 2006-2018

  Namens allen,

  Andries de Boer
  [email protected]

  Bijlagen:
  – Uitgebrachte dagvaarding van het Collectief aan Bakker c.s. d.d. 23 januari 2023.
  – Ondermijningsdocument met commentaar van het Collectief (productie 33 bij dagvaarding).
  – Brief aan Gemeenteraad en B&W van Noordwijk d.d. 26 maart 2024 met als onderwerp ‘Ondermijningsdocument en juridische bijstand’.

 5. Naast objectieve bewijslast staan in deze brief m.i. suggesties, aannames, interpretaties, veronderstellingen en subjectieve meningen waar Hugo de Jonge en Jaap Smit niet zoveel mee kunnen. Overigens, aan de constatering “Noordwijk is helaas een onstuimige politieke gemeente” in de tweede alinea van deze brief, wordt door de opstellers van deze brief m.i. flink aan bijgedragen.

 6. In de brief aan de gemeenteraad door de briefstellers wordt een tiental voorbeelden uit het ondermijningsrapport naar voren gehaald, met daarna de zienswijze van de briefstellers hierop. Een aantal zwartboeknotities deugt zeker niet, maar ik meen toch wat kanttekeningen te moeten maken bij de zwartboeknotities en de zienswijze van de briefstellers.
  -Er wordt gesteld dat de fractievoorzitter van LSN en de broer van Dennis Salman hem gebruikten als spreekbuis. So what? Bij elke politieke partij, landelijk of lokaal hebben belangrijke (bestuurs) personen uit een partij invloed op uitspraken van de partijvertegenwoordigers. Als exemplarisch voorbeeld noem ik maar de raadsdsleden van de destijds inderhaast met veel geld opgerichte Partij voor de Inwoners die m.i. als spreekbuizen fungeren van het partijbestuur. Om de genoemde fractievoorzitter en de broer van Dennis Salman “kwaaie geniussen” te noemen gaat te ver.
  -Dat VVD-er Paul Taverne zijn eigen belang voorop zou stellen kun je zien als een mening. Overigens kan je deze uitspraak op meerdere manieren uitleggen.
  -Victor Salman wordt genoemd als een van de grootste beinvloeders van de bestuurscultuur. Dat lijkt me logisch. Met zijn 15- jarig raadslidmaatschap, waarvan 12 jaar als wethouder had hij veel kennis en ervaring, zodat hij kon en m.i. moest meepraten over allerlei (bestuurs)zaken.
  -Victor Salman zou mederegisseur zijn van het College dat aantrad in 2002. Elk raadslid van een partij wil, en moet trachten invloed te hebben op een voor zijn partij zo gunstig mogelijk College.
  -Het HvO nodigde bestuurs- en raadsleden uit op feesten om hen gunstig te stemmen over (bouw)plannen. Ik ken een voormalig raadslid die nooit op die uitnodigingen inging om elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling te mijden. Dat hadden de bestuurs- en raadsleden die wel op de uitnodigingen zich ook moeten beseffen.
  -Er wordt in het zwartboek gesproken over “maffiapraktijken en witteboordenonderwereld”
  De term maffiapraktijken gaat te ver, maar de witteboordenonderwereld/criminaliteit in de politiek bestaat al sinds de Romeinse tijd. Die bestaat in de landelijke en lokale politiek. Niks schokkends wat betreft deze notitie in het zwartboek.
  -In de kwestie Duineveld zaten dhr. en mevr. van Egmond en de heer Alkemade wel echt dicht bij elkaar v.w.b. de schijn van mogelijke belangenverstrengeling.
  Hopelijk komt er in najaar 2024 een gerechtelijke uitspraak. Deze zaak heeft lang genoeg geduurd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in